[Logo společnosti] Úvod Podpora Kontakt Napište nám

Panely


Panely a verze programu FinKalk 2001

 
Panel Cena

Verze

 Plná   Výběr  Advokát  Mini  Promo
Cestovní příkazy Nové ve verzi 3.0!! 340 Kč + * + * -
Daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění 340 Kč + * - * -
Odměny advokátů 340 Kč + * + * -
Paušální výše odměny v občanském soudním řízení Nové ve verzi 3.0!! 340 Kč + * + * -
Soudní poplatky 340 Kč + * + * -
Úroky z prodlení 340 Kč + * + * -
Úroky z prodlení - splátkový kalendář 340 Kč + * + * -
Daň dědická a z převodu nemovitostí 240 Kč + * + * -
Hypotéky 240 Kč + * - * -
Náhrada za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti 240 Kč + * + * -
Notářské poplatky 240 Kč + * + * -
Poplatky při rozhodčím řízení 240 Kč + * + * -
Správní poplatky 240 Kč + * + * -
Odměny soudních exekutorů Nové ve verzi 3.5!! 240 Kč + * + * -
Odměna správce při konkursu a vyrovnání Od verze 3.10 v panelu Likvidace, konkursy!! 240 Kč - - - - -
Odměny likvidátorů Nové ve verzi 3.9, od verze 3.10 v panelu Likvidace, konkursy!! 240 Kč - - - - -
Likvidace, konkursy Nové ve verzi  3.10!! 450 Kč + * + * -
Burza - hodnoty akcií a obligací 180 Kč + * - * -
Diskontní sazby ČNB 180 Kč + * + * -
Odpisy základních prostředků 180 Kč + * - * -
Úroky a výnosy z vkladů  180 Kč + * - * -
Výpočet hodnoty směnky 180 Kč + * - * -
Databáze PSČ a obcí bonus + + + + +
Kalendář bonus + + + + +
Kalkulačka bonus + + + + +
Kartotéka vizitek bonus + + + + +
Poštovní poplatky bonus + + + + +
Převody jednotek bonus + + + + +
Státní sociální dávky, životní minimum bonus + + + + +


Vysvětlivka:

+ Panel je ve verzi obsažen automaticky
* Panel je ve verzi volitelný
- Panel je ve verzi obsažen pouze jako DEMO ukázka
Ve verzi Mini je možné vybrat pouze dva placené panely

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuOdpisy základních prostředků

Panel počítá odpisy základních prostředků (investičního majetku) pro všechny odpisové skupiny. V přehledné formě můžete zjistit částku odpisu v libovolném roce odpisového období.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuDaň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění

Pomocí této kalkulačky můžete snadno odhadnout Vaši daňovou povinnost (daň z příjmu). Panel umožňuje zahrnout vedle skutečně realizovaných příjmů a výdajů také odhad za období zbývající do konce účetního období. Můžete tedy spočítat, jakou úsporu na dani z příjmu bude znamenat předpokládaná investice nebo výdaj.
Nově byl panel doplněn o samostatný subpanel sloužící k výpočtu odhadu plateb sociálního a zdravotního pojištění. Podoba panelu je odvozena od formulářů Správy sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní pojišťovny používaných pro rok 1998 a bude aktualizována pro další rok vždy začátkem nového roku.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuÚroky z prodlení

Často se opakující úloha při již jen poněkud rozsáhlejších dodavatelsko-odběratelských vztazích: výpočet penále za nedodržení termínu platby s přesností na jeden den. Vaše vymáhání platby bude mnohem účinnější, doložíme-li je přesným výpočtem. Tento panel patří k nejoblíbenějším a nejčastěji používaným. Nově byl panel doplněn možností automaticky zadat správnou úrokovou míru podle výše diskontní sazby ČNB (dle ustanovení vyhlášky 142/1994 Sb.) 

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuÚroky z prodlení - splátkový kalendář

Rozšíření původního panelu Penále na případy, kdy dlužník uhrazuje dluh postupně ve splátkách a kdy mu mohou nabíhat nové dluhy s různou úrokovou mírou. Panel eviduje kompletní obchodní případ, počítá úroky z prodlení průběžně a umožňuje tisk protokolu.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuOdměna advokátů

Nástroj nepostradatelný pro každého advokáta i pro časté klienty advokátních kanceláří. Z ceny předmětu sporu, počtu úkonů, promeškaného času a dalších hotových výdajů zjistíte okamžitě příslušnou odměnu podle platné normy - vyhlášek č. 270/1990 Sb, 177/1996 Sb. a 235/1997 Sb.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuPoplatky při rozhodčím řízení

Panel počítá výšku poplatku za rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Vychází z Pravidel o nákladech rozhodčího řízení, jež jsou přílohou Řádu Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR uveřejněného v Obchodním věstníku č. 51/1994 ze dne 21.12.1994.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuSoudní poplatky

Zjištění soudních poplatků za kterýkoliv úkon podle sazebníku poplatků - zákona č. 549/1991 Sb. ve znění následných předpisů. Vypořádáním bezpodílového spoluvlastnictví manželů počínaje, přes zápisy do obchodního rejstříku až po ověřování cizojazyčných listin a dokumentů.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuDiskontní sazby ČNB

Databáze diskontních sazeb, vyhlašovaných od roku 1990 Českou národní bankou. Hodnotu diskontní sazby lze použít pro stanovení úrokové míry např. u úroků z prodlení apod. Databáze je průběžně aktualizovaná a je okamžitě k dispozici přes Internet.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuÚroky a výnosy z vkladů

Výpočty reálných výnosů z různých typů vkladů. Různé zveřejňované přehledy často obsahují navzájem nesrovnatelné údaje - různé banky úročí Váš kapitál různým způsobem: ročně, čtvrtletně, s připisováním k jistině apod. Pouze tímto výpočtem zjistíte, který vklad je po Vás opravdu nejvýhodnější.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuBurza - hodnota akcií a obligací

Díky kupónové privatizaci je dnes téměř každý vlastníkem akcií. Jaká však je jejich reálná hodnota, zda má smysl je za určitých podmínek prodat či nakoupit, Vám řekne tato kalkulačka.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuVýpočet hodnoty směnky

Donedávna u nás téměř neznámý druh cenného papíru - směnka se zvolna stává běžnou rekvizitou tržní společnosti. Tato kalkulačka Vám odpoví, kdy má smysl směnku koupit nebo prodat a jaký z toho bude zisk?

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuŽivotní minimum, státní sociální dávky

Systém státních sociálních dávek je pro mnohé každodenním chlebem - výpočty životního minima a z něj odvozených sociálních dávek jsou a budou po celé republice prováděny bez nadsázky po statisících a nevyhnou se prakticky žádné rodině - navíc vždy znovu a znovu při každé změně finančních podmínek, překročení věkové hranice, ukončení studia, narození, úmrtí. Pohodlnou alternativou k poměrně zdlouhavým výpočtům je obrazovková "kalkulačka" FinKalku. Vzhledem k častým změnám je aktualizace prováděna také přes Internet.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuHypotéky

Kolem možnosti získat úvěr na koupi bytu či rodinného domu panuje stále ještě mnoho nejasností. Tento nástroj Vám pomůže se v dané problematice rychle zorientovat a realisticky zhodnotit Vaši situaci.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuNáhrada za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti

Mezi vznikem nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a skutečným odškodněním zpravidla uplyne nějaký čas. Jistou valorizaci náhrady řeší několik právních norem a my Vám nabízíme spolehlivého průvodce. V nové verzi jsou k dispozici výpočty podle zákoníku práce i podle občanského zákoníku

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuKalendář

Každodenní pomocník pro vyhledávání dat a jejich přenos do kalkulaček - úroků z prodlení, vkladů, směnek, atd.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuPřevody jednotek

Rychlé a pohodlné převody desítek jednotek měr, vah, objemu, teploty, tlaku, energie, výkonů, ... vyskytujících se v každodenní praxi i v historické literatuře.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuKalkulačka pro inženýrské výpočty

Realisticky zobrazená "vědeckotechnická" kalkulačka s celou řadou matematických funkcí - rychlý výpočet bez jakýchkoliv zbytečností.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuKartotéka vizitek

Kartotéka slouží k evidenci adres a telefonních čísel. Ukázkově byla naplněna téměř třemi sty adres různých institucí resortu Ministerstva spravedlnosti České republiky. Kapacita kartotéky je omezena pouze fyzickým prostorem vašeho pevného disku.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuSprávní poplatky

Kalkulačka zobrazuje v přehledné podobě sazebník správních poplatků vybíraných správními orgány ČR. Sazebník je přílohou zákona číslo 368/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuNotářské poplatky

Abyste zjistili výšku odměny notáře za různé notářské úkony (kupříkladu za ověření smlouvy, zápisu z valné hromady nebo za správu dědictví) nemusíte dlouho shánět pomůže Vám tato kalkulačka. Nově vychází z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti číslo 196/2001 Sb.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuDatabáze PSČ a obcí

Kalkulačka slouží ke zjištění poštovních směrovacích čísel a telefonních předvoleb obcí České a Slovenské Republiky. Umožňuje snadné a rychlé vyhledávání údajů podle libovolné z hodnot - kupříkladu města podle telefonní předvolby nebo PSČ.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuPoštovních poplatky

Ani stanovení poštovních poplatků nemusí být jednoduché. Naše kalkulačka však poskytuje výpočet podle kompletního seznamu poštovních poplatků platných vždy k aktuálnímu datu. V případě změn je i tato kalkulačka aktualizována přes Internet.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuDaň dědická a darovací

Pomocník pro výpočet výšky daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitosti. Vychází ze zákona 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti ve znění pozdějších předpisů.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuCestovní příkazy

Panel je koncipován ve stylu klasického cestovního příkazu pro tuzemské pracovní cesty. Příkaz je programem evidován, takže si jej můžete před cestou vyplnit, vytisknout a nechat podepsat, po návratu si dopočítáte náhradu. Stejně dobře jej můžete využít i pro kompletní dopočítání náhrady z Vašich poznámek. Náhrady vypočítává v souladu s příslušnou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam, kde vyhláška umožňuje stanovit některé vlastní sazby, jsou tyto sazby upravitelné přímo z panelu.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuPaušální výše odměny v občanském soudním řízení

Panel vychází z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení. Obdobně jako Soudní poplatky počítá výši odměny podle znění jednotlivých paragrafů vyhlášky.

horizontal rule

odchod na zacatek seznamuOdměny soudních exekutorů 

Soudní exekutoři se ujímají svých úřadů. Na pomoc jim přichází tento panel, který vychází z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.

horizontal rule

odchod na zacatek seznamu

Likvidace, konkursy  

Panel vychází z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem č. 479/2000 Sb. v posledním znění. Dále počítá odměnu náležející správci konkursní podstaty (při konkursu) a odměnu náležející správci, který provádí vyrovnání. Vychází ze zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání a vyhlášky ministerstva spravedlnosti 277/1996 ze dne 24. října 1996 ve znění pozdějších předpisů.

horizontal rule

 


Úvod ] Nahoru ] Novinky ] [ Panely ] Ceník a objednávka ] Download ] Aktualizace ] Podpora ]

Copyright © 1998 - 2012 Lionet, s.r.o.
Poslední změna: 06. srpna 2018 00:07:47